Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jacky Cheung > Zhang Xue You Qing Ge Sui Yue Jing Xuan > Hui Tou Tai Nian

Jacky CheungLyrics
Album list

Jacky Cheung

Hui Tou Tai Nian

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
guò le zhè yí yè ? n? de ài y? bú huì du? yì xi?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
n? yòu hé bì liú lèi ? gu?n w? míng ti?n x?n l? yòu ài shuí
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w? de ài qíng y?u gè qu? ? shuí néng ràng w? tíng xi?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ch? x?n ruò y?u zuì ? qíng yuàn zì j? bèi

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
bú ràng w? w?n huí ? shì n? de lìng yì zh?ng bù tu? xié
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
n? de y?ng bú hòu hu? ? sh?n sh?n kè kè tòng chè w? x?n f?i
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
k? zh? x?n tòng de g?n jué ? z?ng shì w? zài t? huì
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
kàn w? x?n suì ? n? yu?n z?u g?o f?i
Find more lyrics at ※ Mojim.com

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
yì sh?ng rè ài ? huí tóu tài nán ? k? w?ng x?n l? cáng
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
qíng ruò bú duàn ? shuí néng b?ng w? ji?ng n? wàng
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
yì sh?ng rè ài ? huí tóu tài nán ? qíng lù gèng màn cháng
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
cóng c? mí luàn ? zhù dìng táo bú guò ji? chán

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w? de ài qíng y?u gè qu? ? shuí néng ràng w? tíng xi?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ch? x?n ruò y?u zuì ? qíng yuàn zì j? bèi