Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jacky Cheung > Live the Life (Live) > Tian Hei Hei

Jacky CheungLyrics
Album list

Jacky Cheung

Tian Hei Hei

w? de xi?o shí hòu ch?o nào rèn xìng de shí hóu
w? de wài pó z?ng huì chàng g? h?ng w?
xià ti?n de w? hòu l?o l?o de g? ?n wèi w?
nà sh?u g? h?o xiàng zhè yàng chàng de
ti?n h?i h?i yù luò y?
ti?n h?i h?i h?i h?i
lí k?i xi?o shí hòu y?u le zì j? de sh?ng huó
x?n xi?n de g? x?n xi?n de niàn tóu
rèn xìng hé ch?ng dòng wú f? kòng zhì de shí hòu
w? wàng jì hái y?u zhè yàng de g?
ti?n h?i h?i yù luò y?
ti?n h?i h?i h?i h?i
w? ài shàng ràng w? fèn bù gù sh?n de y? gè rén
w? y? wéi zhè jìu shì w? su? zhu? qíu de shì jiè
rán ér héng ch?ng zhí zhuàng bèi wù ji? bèi piàn
shì f?u chéng rén de shì jiè bèi hòu z?ng y?u cán qu?
w? z?u zài m?i ti?n bì x? miàn duì de f?n chà lù
w? huái niàn guò qù d?n chún m?i h?o de xi?o xìng fú
ài z?ng shì ràng rén k? ràng rén jué dé bù m?n zú
Find more lyrics at ※ Mojim.com
ti?n k?ng h?n dà què kàn bù q?ng ch? h?o g? dú
w? ài shàng ràng w? fèn bù gù sh?n de y? gè rén
w? y? wéi zhè jìu shì w? su? zhu? qíu de shì jiè
rán ér héng ch?ng zhí zhuàng bèi wù ji? bèi piàn
shì f?u chéng rén de shì jiè bèi hòu z?ng y?u cán qu?
w? z?u zài m?i ti?n bì x? miàn duì de f?n chà lù
w? huái niàn guò qù d?n chún m?i h?o de xi?o xìng fú
ài z?ng shì ràng rén k? ràng rén jué dé bù m?n zú
ti?n k?ng h?n dà què kàn bù q?ng ch? h?o g? dú
ti?n h?i de shí hòu w? yòu xi?ng q? nà sh?u g?
t? rán q? dài xià q? ?n jìng de y?
yuán lái wài pó de dào l? z?o jìu chàng g?i w? t?ng
xià q? y? y? yào y?ng g?n qián jìn
w? xi?ng xìn y? qi? d?u huì píng x?
w? xiàn zài h?o xi?ng huí ji? qù
ti?n h?i h?i yù luò y?
ti?n h?i h?i h?i h?i