Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jacky Cheung > Live the Life (Live) > Xiao Cheng Da Shi

Jacky CheungLyrics
Album list

Jacky Cheung

Xiao Cheng Da Shi

w?n xià lái huò ch? qù zhè w?n bié sì fù shu?
zài lái y? x? yào ti?n shàng tuán jù
zài huí tóu n? bù x? cóng qián du? me d?ng duì
n? hé y? shu?ng y?n h?o xiàng líu lèi
q?ng ch?n f?ng fó y?n ài shàng n? k?i sh?
dàn què lìng w? kàn pò ài zhè gè zì
zì n? huàn shàng sh? yì
biàn shì w? n?u zhu?n mìng shù de shì
zh? y?n d?ng sh? yì zhèng f? zuò ji? sh?n
méi jì zhù w? dàn què lìng y?u g?ng x?n mì yùn
xiàng hú lí j?ng b?n bìng wèi y?n x? w? bù jìn
wú huí yì de yú sh?ng wàng diào w?ng rì qíng rén
què yòu jì zhù yí qíng bié ài de mìng yùn
wú huí yì de nán rén jìu d?ng t?u è y? mán piàn bào bào w? bù guò fèn
w?n xià lái huò ch? qù zhè w?n bié sì fù shu?
zài lái y? x? yào ti?n shàng tuán jù
zài huí tóu n? bù x? rú céng j?ng bù d?ng duì
Find more lyrics at ※ Mojim.com
n? hé y? shu?ng y?n h?o xiàng líu lèi
music
b? c? zhu? yì bù pà ài yào zh?ng zh?
dàn w? dà gài shàng shì zuò guò tài du? huài shì
néng cóng tóu k?i sh? guì zài jiào táng shu? yuàn yì
yú lè xíng de rén y?ng hái zài jì xù fán róng
w? zài suàn zhe tián yán mì y? de shòu mìng
rén zào de ch?n wèi x?ng méi tàn cè ch? w? men y?
y? zài jiàn bù zài rèn
w? xià lái n? ch? qù ji?ng zài huì y? x?n x?
w? hái jì dé dào ti?n shàng tuán jù
w?n xià lái huò ch? qù cóng qián du? me d?ng duì
n? hé y? shu?ng y?n h?o xiàng líu lèi
m?i nián zhè ti?n jì dé yì líu lèi