Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jacky Cheung > By Your Side > Ting Tian You Ming

Jacky CheungLyrics
Album list

Jacky Cheung

Ting Tian You Ming

yào w? de mìng ?
w? shòu ch?ng ruò j?ng
w? shì k? shù
n? bù bì fàng qì s?n lín
zì zuò du? qíng
shuí y?ng y?u shuí de mìng
zì zh? zh? míng
zhè shì jiè méi y?u shuí d?u xíng
qíng wéi hé wù wán quán shì b? f?ng zhu? y?ng
n? bù yuàn yì xi?ng xìn
jìu y? wén bù míng
rén huì g?i biàn
n? yào shuí y? nuò qi?n j?n
yào chéng nuò y? sh?ng y? shì
g?n b?n bù wén míng
rú gu? n? néng gòu ài dào lú hu? chún q?ng
jìu bù huì tài suí biàn ràng ài biàn chéng cì q?ng
d?ng f? jué bù tài duì jìn
yào shòu k? cái yào c? g?n jìng
y?u rén shu? guò ài qíng shì sh?ng f?ng g?n mào bìng
w? què jué dé y?u shí hòu t? shì ch?ng shén j?ng bìng
y? shí làn qíng dé yì wàng xíng
dào d? shì xìng fú hái shì bù xìng YEAH
y?u xi? rén jìu xiàng míng shèng f?ng j?ng
n? zh? néng líu l?n zhè f?i mài p?n
yào w? de mìng ?
w? shòu ch?ng ruò j?ng
w? shì k? shù
zì zuò du? qíng
n? bù bì fàng qì s?n lín
shuí y?ng y?u shuí de mìng
zì zh? zh? míng
zhè shì jiè méi y?u shuí d?u xíng
zh?ng xué y?u - t?ng ti?n yóu mìng
wàng le guò qù sh? bài de j?ng yàn
zài cì wéi jì mò lín k? jué k?u j?ng
c? g?n le y?n j?ng kàn q?ng ch?
Find more lyrics at ※ Mojim.com
shuí cái shì nà k? x?ng
zh? néng kàn kàn zài xi?ng jìng rú b?n
f?u zé n? jìu lún wéi le mí xìn
nà me du? g?n qíng huà jìn lóng di?n qíng
zh?n mìng ti?n z? de hé huì yào n? de mìng
n? h?n nán diào dào y? tiáo mò xi?ng j?ng
xiàng nán dé de ài qíng
yào t?ng ti?n yóu mìng
xún xù jiàn jìn duì xiàng bi?n ài bi?n jué dìng
ài rén g?i pò j?u lì x?n g?i j?ng yì qíu j?ng
y?u xi? rén jìu xiàng y? ch? diàn y?ng
zài làn y? kàn dào rì j?u sh?ng qíng
n? y? dìng kàn guò tài du? diàn y?ng
cái k? wàng y?ng y?u diàn gu?ng huàn y?ng HEY
yào n? de mìng
y? lài ài qíng
yào n? de mìng
y? lài ài qíng
yào n? de mìng
yào w? de mìng
w? shòu ch?ng ruò j?ng
w? shì k? shù
n? bù bì fàng qì s?n lín
zì zuò du? qíng
shuí y?ng y?u shuí de mìng
zì zh? zh? míng
zhè shì jiè méi y?u shuí d?u xíng
yào w? de mìng ?
w? shòu ch?ng ruò j?ng
w? shì k? shù
n? bù bì fàng qì s?n lín
zì zuò du? qíng
shuí y?ng y?u shuí de mìng
zì zh? zh? míng
zhè shì jiè méi y?u shuí d?u xíng