Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jacky Cheung > Zhen Qing Liu Lu > Zhen Qing Liu Lu

Jacky CheungLyrics
Album list

Jacky Cheung

Zhen Qing Liu Lu

zh?ng xué y?u - zh?n qíng líu lù
réng nán jìn xìn w? shì zhè yàng dì wú qióng h?o yùn
néng yù shàng j?ng c?i de n? w? qu? di?n shèng bié rén
n? jìng fèi jìn x?n shén b? w? líu q?
rú réng wèi q?ng ch? dì shu? zài mù qián hé j?n hòu
wú lùn nà y? ti?n d?u ài n?
w? zhè kè yào zhí yán dào c?ng h?i huò s?ng tián
zuì sh?n ài de yì zh? shì n?
w? y? n? y?ng bù k? bié lí ài n? ài dào s?
y?n zh? dé n? f?ng k? sh? w? líu lù zì j?
n? y?n l? nà zh?ng zh?ng chuán qí zuì w? zuì dào s?
y? sh?ng sh? w? dòng qíng shì n?
Find more lyrics at ※ Mojim.com
réng nán jìn q?ng ch? dì shu? zài mù qián hé j?n hòu
wú lùn nà y? ti?n d?u ài n?
w? zhè kè yào zhí yán dào c?ng h?i huò s?ng tián
zuì sh?n ài de yì zh? shì n?
w? y? n? y?ng bù k? bié lí ài n? ài dào s?
y?n zh? dé n? f?ng k? sh? w? líu lù zì j?
n? y?n l? nà zh?ng zh?ng chuán qí zuì w? zuì dào s?
y? sh?ng sh? w? dòng qíng shì n?
La La La La La~~