Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled ) > KHALED KHALED > GREECE

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )Lyrics
Album list
Singer Intro

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )

GREECE

Lyricist:Calvin Tarvin, Elijah Maynard, Peter Eddins, Aubrey Graham, Khaled Khaled, Ozan Yildirim
Composer:Calvin Tarvin, Elijah Maynard, Peter Eddins, Aubrey Graham, Khaled Khaled, Ozan Yildirim